SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-4

SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-2-4

SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-4-4

SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-3-4

SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-6-3

SR-NV5X

SR-NV5X 一體式XLR指向性麥克風-5-4